+420 725 447 481
general Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

1. Tento dokument upravuje podmínky registrace a vstupu jednotlivých návštěvníků do posilovny Royal Gym (dále jen „posilovna“) a také podmínky poskytování služeb ze strany provozovatele posilovny.

2. Provozovatelem posilovny Royal Gym je Royal Gym s.r.o., IČ: 06888771, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4.

3. Zákazník je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami, jejichž aktuální znění je uveřejněné na stránkách www.royalgym.cz

4. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění a bez udání důvodu.

II. VSTUP DO POSILOVNY

1. Vstup do posilovny je podmíněné

 • Registrací (viz Všeobecné obchodní podmínky)
 • Uhrazením vstupního poplatku

2. Podmínky vstupu nezletilých osob:

 • Návštěvníci ve věku 0 – 12 let – vstup a využívání posilovny jen pod neustálým dohledem zákonného zástupce či dohlížející zletilé osoby
 • Návštěvníci ve věku 12 – 18 let – vstup bez zákonného zástupce možný za podmínky, že bude v systému evidován podepsaný dokument Písemný souhlas rodiče. Tento dokument má buď platnost do 18ti let věku dítěte, lze ho však kdykoli odvolat, nebo omezenou platnost podle volby rodiče.

3. Návštěvník vstupuje do posilovny a pobývá v něm na vlastní nebezpečí. Za nezletilé návštěvníky odpovídá zákonný zástupce či dohlížející zletilá osoba. Provozovatel odpovídá pouze za škody a újmy způsobené vadným stavem sportovních zařízení.

III. REGISTRACE

1. Každý návštěvník je povinen se zaregistrovat. U nezletilých osob se vždy registruje zákonný zástupce, popř. dohlížející zletilá osoba.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout dokončení registrace a vstup návštěvníka do posilovny, pokud by měl důvodné pochybnosti o pravdivosti vyplněných údajů v jednotlivých formulářích.

3. Návštěvník registrací souhlasí a akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky a Provozní řád, prohlašuje, že se s nimi seznámil a bude je respektovat.

IV. VSTUPNÉ

1. Každý návštěvník je povinen před vstupem do posilovny uhradit vstupné. Vstupné lze uhradit buď v hotovosti či platební kartou, při objednávání služeb přes internet potom může využít buď platební brány či příkazu k úhradě.

2. Aktuální ceník je vždy k dispozici na stránkách www.royalgym.cz a na recepci posilovny. OMEZENÍ VSTUPU Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka do posilovny nebo ho z ní vykázat v případě, že návštěvník:

 • Je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • Není zdravotně způsobilý k využívání sportovních zařízení posilovny

Ceník:

Permanentky
Permanentka měsíční - dospělý - 890Kč (neomezený počet vstupů, platnost od data zakoupení do stejného data násl. měsíce)
Permanentka měsíční - student/důchodce/ztp - 720Kč (neomezený počet vstupů, platnost od data zakoupení do stejného data násl. měsíce )
Permanentka 3 měsíce - dospělý - 2350Kč (neomezený počet vstupů, platnost 3 měsíce od data zakoupení)
Permanentka 3 měsíce - student/důchodce/ztp - 2000Kč (neomezený počet vstupů, platnost 3 měsíce od data zakoupení )
Permanentka 10 vstupů - 800Kč (platnost 3 měsíce od nákupu)
Permanentka 20 vstupů - 1500Kč (platnost 3 měsíce od nákupu)
Permanentka 30 vstupů - 2100Kč (platnost 4 měsíce od nákupu)

Ke všem cenám platí + 50Kč záloha na čip.

V. DALŠÍ PRAVIDLA

Provoz v posilovně může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.
Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené ze skříněk, věšáků, botníků, stolů nebo z parkoviště. Cennosti či vyšší hotovost je možné si po dobu návštěvy uschovat v recepci.
Parkoviště není hlídané.
Nalezené věci budou uloženy jeden měsíc na recepci, a pokud nebudou vyzvednuty, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.
Provozovatel si v zájmu návštěvníků vyhrazuje právo zamezit vstupu osobám vykazujícím známky opilosti či nakažlivé nemoci.
Návštěvník je povinen okamžitě hlásit veškeré závady v areálu sportoviště jakémukoliv zaměstnanci posilovny a příslušné sportovní zařízení okamžitě přestat používat.
Návštěvník je povinen okamžitě nahlásit jakémukoliv zaměstnanci posilovny úraz či škodu na majetku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny zaměstnanců posilovny. Návštěvníci, kteří se chovají v rozporu s provozním řádem posilovny nebo nedodržují pokyny personálu, mohou být dočasně či trvale vykázáni a to bez nároku na vrácení vstupného.

VI. SPOTŘEBITELSKÉ SPORY

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy či ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit dohodou, je návštěvník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
www.adr.coi.cz

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou se řídí platnými právními předpisy.
2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2019

PROVOZNÍ ŘÁD ROYAL GYM

 • Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami posilovny Royal Gym. Během své návštěvy je povinen se jím řídit. Zakoupením vstupu vyjadřuje návštěvník, že se s provozním řádem seznámil a souhlasí s ním bez výhrad
 • Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu
 • Řídit se pokyny a radami instruktora posilovn
 • Při cvičebních aktivitách v sálech se cvičiteli respektovat jejich pokyn
 • Ke cvičení používat čistou sportovní obuv, kterou budete nosit pouze v prostorách posilovny, své venkovní boty zouvat u lavičky a dát do botník
 • Minimální dosažený věk návštěvníka je 15 let. Mladší návštěvník ve věku 7 – 14 let může mít vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Tato osoba starší 18 let plně zodpovídá za nezletilého a nesmí jej nechat bez dozoru. Přivede-li návštěvník do posilovny dítě mladší 7 let, je povinen zamezit dítěti volný pohyb v prostoru posilovny (lezení na stroje, manipulace s předměty apod.). Návštěvník, který s sebou má dítě mladší 7 let, je za něj plně zodpovědný
 • Používat čisté sportovní oblečení, pevnou obuv a ručník, který si návštěvník posilovny položí na stroje a lavičky při cvičení vždy pod seb
 • Ručníky je možné zapůjčit na recepci posilovn
 • V prostorách posilovny je zakázáno pouštět činky z výšky na zem a pokládat je na čalouněné části stroj
 • Donesené či zakoupené nápoje odkládat pouze na místa tomu určen
 • Po cvičení jsou návštěvníci posilovny, povinni vracet a ukládat nářadí zpět na určená míst
 • Po cvičení s vyššími váhami vždy cvičit se záchranou, neriskovat zranění nebo ohrožení ostatních návštěvník
 • Při cvičení s nakládacími činkami vždy používat uzávěry nakládacích
 • Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům posilovn
 • Používat stroje a ostatní vybavení fitcentra v souladu s jejich určení
 • Neprodleně nahlásit obsluze sportovního centra zjištěné závady a nedostatk
 • V prostorách celé posilovny a vnitřku budovy je zakázáno kouři
 • V prostorách posilovny je zakázáno jíst a cvičit se žvýkačko
 • Pro potřeby první pomoci je na recepci posilovny lékárnička vybavená dle platných předpis
 • Je zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi výkon sportovních aktivi
 • Provozovatel neručí za věci odložené v prostorách posilovn
 • Každá návštěva posilovny je na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy
V České Třebové, dne 01. 8. 2019

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu www.royalgym.cz (dále jen ,,obchod“) provozovaného Royal Gym s.r.o., IČ: 06888771, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4,(dále jen „prodávající“), mezi spotřebiteli na jedné straně (dále jen „kupující“) a prodávajícím na straně druhé.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna (uplatnění práv z vadného plnění dále jen jako „reklamace“) v souladu s tímto reklamačním řádem.
1.2. V případě kupních smluv uzavřených přes e-shop tvoří reklamační řád součást obchodník podmínek prodávajícího zasílaných kupujícímu po uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou.
1.3. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem České republiky.

2 VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADNÉ PLNĚNÍ

2.1. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
2.1.1 u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
2.1.2 za opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním;
2.1.3 u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;
2.1.4 za vady věci, které vyplývají z její povahy (zuživatelná věc nebo podléhající rychlé zkáze);
2.1.5 pokud kupující před převzetím věci věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením;
2.1.6 vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

3 UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího osobně či prostřednictvím přepravce, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
3.2. Odesláním zboží na adresu provozovny prodávajícího pro vyřizování reklamací urychlí kupující vyřízení reklamace. Adresa provozovny prodávajícího pro vyřizování reklamací je Royal Gym s.r.o., U Teplárny 605, Česká Třebová, 560 02.
3.3. Reklamaci spočívající v opravě věci lze rovněž uplatnit u osoby, která určené k opravě v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
3.4. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
3.5. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

4 LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. U použitého zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na dvanáct (12) měsíců.
4.2. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
4.3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
4.4. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
4.5. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

5 VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
5.2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.
5.3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5.4. Datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.
5.5. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
5.6. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do třiceti (30) dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

6 JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:
6.1.1 zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.1.2 zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
6.1.3 zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
6.1.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
6.2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
6.3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
6.4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6)měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

VII ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. individuálně vyrobené čočky), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.7.1. či o jiný případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě pravidelné dodávky zboží běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího:

Royal Gym s.r.o

Adresa: U teplárny 605, Česká Třebová 560 02
Telefon: +420 722 855 244
E-mail: info@royalgym.cz

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

7.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7.5. Ve lhůtě pěti (5) dnů od vrácení zboží prodávajícímu je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
7.6. Prodávající bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká podávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je podávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
7.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím (pro odstranění pochybností se za náklady na dodání považují také náklady spojené s platbou, zejména náklady na dobírku, které nejsou považovány za nejlevnější způsob dodání), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem a stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
7.8. Do okamžiku převzetí zboží kupujícím je prodávající kdykoliv od kupní smlouvy písemně odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu kupní cenu, pokud již byla zaplacena ,a to způsobem, kterým byla placeno. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za účinné okamžikem doručení druhé straně.
7.9. Vznikne-li smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, může tak tato smluvní strana učinit ve vztahu k celé smlouvě nebo pouze ve vztahu k její části. Neuvede-li smluvní strana, že odstupuje od části smlouvy, má se za to, že odstupuje od celé smlouvy.
7.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8 SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, zejména pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

9 ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

9.1. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5 tohoto reklamačního řádu, tj. pouze v případě smluvní záruky za jakost. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
9.2. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy.
9.3. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
9.4. Bez ohledu na oprávněnost uplatnění nároku ze záruky za jakost kupující nemá nikdy nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

10 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

10.2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu s využitím prostředků internetové komunikace či prostřednictvím e-shopu, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@royalgym.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.

11 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
11.2. Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, název, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa, bankovní spojení, zájmy, pohlaví, věk, informace o všech provedených objednávkách a uzavřených kupních smlouvách, údaje o požívání webu správce (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, pro statistické, analytické a marketingové účely, zejména pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.
11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám s výjimkou prodávajícího, zpracovatele či jiných osob poskytujících kupujícímu plnění.
11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou do doby odvolání souhlasu ze strany kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné či elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího nebo třetích osob na zadanou elektronickou adresu kupujícího.
12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. soubory cookie na jeho počítač. Soubory cookie jsou malé soubory sloužící kupujícímu a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání počítače kupujícího při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky prodávajícího ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookie soubory na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

13 OCHRANA SPOTŘEBITELE

13.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

13.2. Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@royalgym.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího-spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího- spotřebitele.
13.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14 DORUČOVÁNÍ

14.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty nebo adresu bydliště či sídla uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení, jež můžou kupujícímu vzniknout při plnění kupní smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, nesmí překročit dvacet pět procent (25 %) kupní ceny bez DPH. Limitace škody sjednaná v tomto odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena (i) kupujícímu-spotřebiteli nebo jiné slabší straně, či (ii) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
15.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
15.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
15.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
15.5. Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny obchodních podmínek, a to na webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním obchodních podmínek. Na již uzavřené smlouvy se nové znění obchodních podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.
15.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná.
15.7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla uzavřena spotřebitelská smlouva nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal poslední dodávku zboží v případě dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal první dodávku zboží v případě pravidelné opakované dodávky zboží. V ostatních případech je spotřebitel povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího

Royal Gym s.r.o.,

adresa pro doručování: Royal Gym s.r.o.,
U Teplárny 605,
Česká Třebová 560 02,

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).
Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese prodávajícího

Royal Gym s.r.o.,

adresa pro doručování: Royal Gym s.r.o.,
U Teplárny 605,
Česká Třebová 560 02.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů.

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Formulář pro odstoupení od smlouvy (spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:
Royal Gym s.r.o.
Adresa:
U Teplárny 605, Česká Třebová 560 02
Telefon: +420 722 855 244
E-mail: info@royalgym.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (**) bez udání důvodu (*) / z důvodu (**):

Datum objednání zboží (**)/datum obdržení zboží (**):
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
Datum:
Podpis:

(*) Nehodící se škrtněte.

(**) Doplňte údaje. V České Třebové, dne 01. 8. 2019